Εντοπίζεται σε σωματικές επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χαρακτηριστικά καλώς περιγεγραμμένη βλάβη υπό μορφή πλάκας με τραχεία επιφάνεια.

Δεδομένης της συχνότατης εξαλλαγής της σε κακοήθη μορφή συνιστάται η εξαίρεσή της σε υγιή όρια. Η χειρουργική εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία χωρίς ανάγκη επανελέγχου.