Ορίζεται ως η διαφορά σχήματος – όγκου μεταξύ των μαστών που ξεπερνά τα φυσιολογικά επιτρεπόμενα όρια. Οι χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης της συγκεκριμένης ανατομικής παραλλαγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλουν περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αποκατάστασης του μαστού. Κύριο γνώμονα για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής αποτελούν τα ανατομικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου μαστού. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν χειρουργικές τεχνικές μειωτικής μαστοπλαστικής, αυξητικής, μαστοπηξίας ή συνδυασμός αυτών, συνήθως διαφορετικές για τον κάθε μαστό και πάντοτε έχοντας ως ολιστικό αισθητικό κριτήριο, την ανατομική αναλογία των μαστών με τις υπόλοιπες σωματικές αναλογίες.