Πρόκειται για τη συχνότερα εφαρμοζόμενη πρακτική αποκατάστασης τμήματος του σώματός μας. Προσωπική μας άποψη είναι ότι ο ανυπόστατος φόβος, με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης Πλαστικής Χειρουργικής και Ιατρικής γενικότερα, πως η διαδικασία αποκατάστασης μπορεί να παρακωλύσει την συμπληρωματική ογκολογική θεραπεία καθώς και την σε βάθος χρόνου ογκολογική παρακολούθηση (follow up), η υπέρμετρη ανησυχία λόγω των πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών και η πεποίθηση πως η ανάγκη αποκατάστασης μπορεί να εξαρτάται από την ηλικία, θα πρέπει να υπερνικώνται από τα ανεκτίμητα οφέλη που προσφέρει η αποκατάσταση του μαστού μας στην φυσιολογική ένδυση, στην απεξάρτηση από την χρήση εξωτερικών ενθεμάτων μαστού, στην επούλωση της τραυματισμένης θηλυκότητας, στην ψυχική αποκατάσταση μετά από μία ακρωτηριαστική επέμβαση και στην αδήριτη ανάγκη του ατόμου για ψυχική και σωματική ολοκλήρωση, αυτοεκτίμηση και προοπτική υγιούς διαβίωσης και ευεξίας.

Η αποκατάσταση μπορεί να αφορά τμήμα του μαστού (τμηματεκτομή) ή ολόκληρο τον μαστό (απλή μαστεκτομή ή ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή), να διενεργείται ταυτόχρονα με την ογκολογική επέμβαση ή σε δεύτερο χρόνο, να αφορά μόνο τον πάσχοντα μαστό ή να θέτει την ανάγκη χειρουργικών χειρισμών και στον ετερόπλευρο μαστό (συμμετρικοποίηση), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εξειδικευμένα ιατρικά υλικά αποκατάστασης (ιστικούς διατατήρες-ενθέματα), αποκλειστικά αυτόλογους ιστούς ή συνδυασμό αυτών. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μαστού μας και με αυτά του όγκου που αφαιρείται, επιλέγεται κάθε φορά η καταλληλότερη τεχνική αποκατάστασης μεταξύ όλων εκείνων των ενδεδειγμένων λύσεων που δύναται να μας προτείνει σήμερα η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική.

Ογκοπλαστική Μαστοπλαστική
Άμεση αποκατάσταση αποκλειστικά με ένθεμα
Άμεση αποκατάσταση με χρήση ιστικού διατατήρα (tissue expander)
Άμεση αποκατάσταση με χρήση αυτόλογων ιστών
Αποκατάσταση σε απώτερο (δεύτερο) χρόνο