Πρόκειται για την χειρουργική προσέγγιση αποκατάστασης του μαστού μετά από τμηματική μαστεκτομή (τμηματεκτομή). Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του όγκου που αφαιρείται, με την θέση που κατείχε στο μαστό το ιστοτεμάχιο που αφαιρέθηκε και με την αναλογία του όγκου του αφαιρεθέντος ιστοτεμαχίου προς τον συνολικό όγκο του μαστού. Ανάλογα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά επιλέγεται ο τύπος της “εσωτερικής διευθέτησης” των ιστών του μαστού, με τη μορφή των μαζικών κρημνών, των ιστών δηλαδή του μαστού που υποδερμικά, κυρίως, αναπροσαρμόζονται ώστε να πληρωθεί το ιστικό έλλειμμα που προκύπτει μετά από την εκτομή.

Είναι προφανές πως για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται αναγκαία η άριστη συνεργασία μεταξύ Χειρουργού Μαστού και Πλαστικού Χειρουργού από το στάδιο της προεγχειρητικής συμβουλευτικής και του προεγχειρητικού σχεδιασμού ακόμη, η οποία επεκτείνεται φυσικά κατά την φάση της Ογκολογικής εκτομής και ολοκληρώνεται με την οριστική διευθέτηση των ιστών σύμφωνα με τις αρχές της Πλαστικής Χειρουργικής.

Η απαρέγκλιτη θέση μας, όπως και σε κάθε άλλη μορφή αποκατάστασης μετά από επέμβαση Ογκολογικού χαρακτήρα είναι πως ο Χειρουργός Μαστού διατηρεί τον πρώτο λόγο στον καθορισμό των ορίων εκτομής ώστε η βάση για την ακόλουθη αισθητική αποκατάσταση να ορίζεται από την Ογκολογική ασφάλεια και μόνο από αυτή. Μετά το τέλος της αποκατάστασης, στη συντριπτκή πλειοψηφία των περιστάσεων η συμμετρία μεταξύ των δύο μαστών θεωρείται τουλάχιστον ικανοποιητική και δίχως ανάγκη παρέμβασης στον ετερόπλευρο μαστό ενώ όταν η τελευταία κρίνεται αναγκαία λόγω των διαστάσεων του εκταμέντος όγκου, καθίσταται η ελάχιστη δυνατή, προσδίδει εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα και αποτυπώνεται σε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.