Με τον όρο πωγωνοπλαστική περιγράφεται είτε η σμίκρυνση του ευμεγέθους πώγωνος είτε η αύξηση του όγκου του. Κατά την αυξητική επέμβαση στον πώγωνα επεμβαίνουμε προσθετικά, τονίζοντας το δυναμικό αυτό σημείο του προσώπου μας είτε με τη χρήση αυτόλογου οστικού μοσχεύματος είτε με τη χρήση ενθέματος.

Ο ρόλος  της συγκεκριμένης επέμβασης είναι αυστηρά αισθητικός και δεν υπεισέρχεται σε θέματα διόρθωσης διαταραχών σύγκλεισης των οδόντων, οι οποίες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αποκατασταθεί.