Με τον όρο περιγράφεται μια πλειάδα επεμβάσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση των ανατομικών παραμέτρων της ρινός και περιλαμβάνουν μείζονες ή ελάσσονες επεμβάσεις.

Στις μέρες μας ο όρος “ρινοπλαστική” χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκείνη τη χειρουργική πράξη κατά την οποία διενεργούνται και οστεοτομίες, ώστε να αναδιαμορφωθεί η ρινική πυραμίδα. Είναι σαφές πως η ανάγκη αναδιαμόρφωσης της ρινός στα επιμέρους της ανατομικά στοιχεία, δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει αναδιαμόρφωση και της οστικής μοίρας της.

Συχνά, μπορεί να χρειάζεται ταυτοχρόνως αποκατάσταση και του ρινικού διαφράγματος. Η επέμβαση, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να διενεργείται δια της ανοικτής μεθόδου, ώστε να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται με ακρίβεια οι ανατομικές σχέσεις υπό άμεση όραση. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μετά από περίπου έξι μήνες, όταν θα έχει υποχωρήσει πλήρως το οίδημα των μαλακών μορίων της ρινός και των ανατομικών περιοχών που γειτνιάζουν με αυτή.